Nasalapuan Gid Man (katapusan) – Edwin Quizan

KATAPUSAN (Part 5)

“Ina pa ang deperinsya sa imo, Marino,” nakasandiay si Mamer sa likoran sang iya ginapungkoan. “Indi tani dapat nga magsalig ka sa katahom sang babae nga nakilala mo sa gab-i. Lain gid iya kon

adlaw. Kon sa adlaw, mahapus mo maklarohan ang iya nawong kon may madulom man sia nga kahapon. Mahapos mo mabasa sa iya nawong kon bala inosente pa gid sia kaayo sa ginatawag nga paghigugma…”

“Mahibal-an mo ina?” daw natingala pa si Marino.

“May suspetso ako nga natahuman ka lang sa duktora nga ina bangod sang iya propesyon. Nakita ko sia kaina kag indi pa gid ako makahusgar sang iya katahom. Gab-i karon, kag wala’y labot nga gab-i masingkal pa ang esperito sang alak sa aton utok. Ayhan kon ang duktora nga ina ipakilala sa imo nga isa lamang ka house maid, mahimo nga indi ka mag-usik sang panahon sa pagpanumdom sina sa iya. Natabu na ina sa akon. May kabutho ako anay sa kolehiyo nga indi matahom. Apang karon nga gradwet na sia kag nagapangalagad sa Buro sang Imigrasyon, daw natahuman ako sa iya. Napamangkot ko sadto ang akon kaugalingon: ngaa subong na lang ang pagbalhin sang panan-aw ko sa iya? Bangod bala kay sia yara karon sa tumalagsahon nga palangakoan sa pangulohan kag ako wala? Apang wala ina sang apelasyon sa akon bahin, Marino. Ang natural, natural gid iya…”

Nagmalinong si Marino. Ginpabay-an niya nga magpadayon sa paghambal ang iya abyan. Daw maayo man pamatian ang iya sugilanon. Daw isa sia ka manunolat nga maayo gid maglubid sang mga tinaga. Wala mahibal-I ang paglipas sang malawig nga mga tinakna sa tunga nila nga duha. Pasado na sa tungang gab-I sang maghimulagay sila sa bar.

Samtang lulan na si Marino sang taksi nga magahatud sa iya sa puloy-an sang iya magulang sa Homesite, indi pa gihapon makakas sa iya painuino ang pila ka mga bagay nga ginhambal sa iya ni Mamer Gellicanao. Kag ang hingalit nga romansa nga iya naagom sa isa ka duktora.

Sirado na ang puloy-an sang iya magulang sang mag-abot ang taksi nga nalulanan ni Marino. Wala ini sang boton nga itum-ok sa gate. Nalipatan niya nga wala gali sia maka-kontak nga maabot sia kag diri matulog. Anano pa iya na lang ginmandoan ang taxi driver nga mabalik sila sadown town. Nagpadul-ong sia sa Paradise Hotel.

Nasamputan ni Marino sa lobby sang hotel ang pila ka mga lalaki nga nagahampang sang majong kag poker. Sa iya tanan nalansang ang mga panulok sini sang sia magsampot.

“Kinahanglan ko ang isa ka hulot,” hambal niya sa nagsug-alaw nga boy.

Nagtango sa iya ang boy. Pumadulong ini sa counter. Ginkuha ang liabe. Ginpabayad sia dayon sang iya isa  ka gab-I nga pagdayon. Gin-updan sia sini sa natuonan nga hulot. Kag sang sa sulod na…

“Boss,” hambal sa iya sang boy sang mahuba na niya ang iya sapatos. “Luyag mo nga kuhaan ko ikaw ang madulog  karon nga gab-i?”

Nakaliso si Marino. Inatubang niya sing masusi ang kalawasan sang boy. Kasubong man niya ini sing kataason nga lalaki. Maniwang lang ugaling ini sa iya. Wala pa ayhan makaagi sa iya sini kamot ang mga babae nga iya ginapatigayon?

“Matahom bala?” pasikto niya.

“Matahom, Boss.” ginkros sini ang iya duha ka tudlo. “Magpati ka sa akon.”

“Basi matahom lang ‘na sa imo kag sa akon ‘ya indi?”

“Tan-awon mo lang ugaling…”

Wala gani ma-kinse minutos ang paghulat ni Marino sang may nanuktok sa ganhaan. Ginbuksan niya. Amo ugaling ang pagmurahag sang iya mga mata sang matampad  sa iya atubangan ang sumolod nga babae. Wala niya mapunggi ang pagkadlaw. Isa ka pasulip nga kusi ang binalos sa iya sang babae. “Ikaw gali duktora sa mga kasingkasing,” nahambal niya sa wala’y liwan nga babae kundi ang ginapakalangit niya nga duktora — si Adelina Gregas. “Ang pagdumdom ko nga isa gid ikaw ka matuod nga duktora sa medisina.”

“Duktora gid man ako, indi bala? Duktora sang ginamingaw, subong mo.”

“Ngaa nahimo mo nga magbutig sa akon?”

“Sa pangabuhi kon kis-a, indi mo malikawan nga magbutig, labi na kon may ginatan-aw nga kaayuhan nga madulot sang imo pagbutig. Pero indi tanan nga gintuad ko sa imo, puro butig.”

“Ano ang indi butig?”

“Matuod nga nagaeskwela ako sa medisina. Working student ako. Ang ginakita ko nga paglingaw sa mga lalaki, amo ang ginabayad ko sa akontuition. Karon graduating na ako. Kon makatapos na ako, bayaan ko na ang makahuloya nga trabaho nga ini.”

Nakatangu Marino. May nabalitaan matuod sia nga mga coed nga sa handom nga makatapos sa pagtuon, ginpuhonan ang lawas. Matawag bala sia nga malain, ukon dapat pa gani dayawon sa kaisog nila sa pagsulay sang dalimuos lamang matuman ang ginahandom?

“Ang pagbutig ko kon kis-a makadulot man sang kaayuhan,” padayon ni Adelina.

“May nakita ka bala nga kaayuhan sa imo pagbulig sa akon?”

“Sa una ko nga pagkakita sa imo, napinsar ko dayon nga basi ikaw na ang lalaki nga makabak-it sa akon sa lamawan nga ini. Luyag ko na nga magbag-o sang pangabuhi, karon nga matapos naman ang akon pagtuon. Ina kon buligan mo ako.”

Madugay nga gintulok ni Marino si Adelina. Indi lang matahom ini, daw mabuot man. Ayhan mangin-huwaran man ini nga iloy sang puloy-an kon hatagan sang kahigayunan. Ayhan nabiktima lang ini sang pagtilaw sang kapalaran.

“Ti ano, matulokay lang bala kita, ukon luyag mo nga bulngon ko naman ang imo kamingaw.”

“Mapabulong matuod ako sa imo. Pero indi diri. Mag-upod ka sa akon – sa akon puloy-an. Didto mo bulngon ang akon kamingaw nga dulot sang akon pag-isahanon. Madugay ini nga bulnganay gani pati naog mo bitbiton mo na.”

Nagyuhom sing matam-is si Adelina. Sa iya madugay nga paghulat, nasalapuan gid man niya sa ulihi ang lalaki nga makabak-it sa iya sa lunang nga iya nadalin-asan. – EDWIN T. QUIZAN


Nabalhag diri sa pahanugot ni Edwin T. Quizan. Una ini na bantala sa Hiligaynon

<– Part 4

Advertisements

Nasalapuan Gid Man (part 4) – Edwin Quizan

Part 4

Si Mamer Gellicanao ang nagapamaypay sa iya. Manghod ini ni Vevincio Gellicanao nga konsehal sang dakbanwang Himamaylan. Sia ining ginatugyanan sa pagpatikang sang mga basnigan kag mansuryahan nga ginapanag-iyahan sang iya wala’y asawa nga magulang. Mahirop sila nga mag-abyan sanglit masunson sila nga nagakit-anay kon magdungka ang ila palangisdaan sa barangay Aguisan.

Malip-ot lamang kon magyuhom si Mamer apang palalahog ini kaayo ilabi na gid sa iya kag sa mga buso sang ila sakayan-dagat.

“Abi ko gani kon sin-o lang nga good-looking-man ang nakita ko – gali kay ikaw man lang,” pulong ni Mamer sang makalingkod na si Marino. Sia pa ang nagtigis sini sa beer glass sang ilimnon. “Wala ako maghunahona nga makatultol ka diri, Marino. Ngaa ari ka?”

“Ari ka man mo…”

“Amo ina ang tuno sang sugilanon nga indi ko gid naluyagan sa imo. Kon pormal gani ang pamangkot — pormal man ang sabat.”

Nakakadlaw si Marino. Kon indi pa lang niya sunado ang kalibre sang abyan mahimo nga maretira na sia sa atubangan sini. Indi likom kay Mamer nga sia katapo man sang Fishery Club. Kon ano gani nga ukasyon ang pagahiwaton sang klab indi mahimo nga indi sia maimbita. Kag indi lang kis-a nga nagakaupod sila ni Mamer. Madamo na nga besis. Makahalam-ot matuod nga mabatian sa abyan nga “wala ini maghunahona nga makatultol sia sa Auditorium sang Fishery Club.”

“May dala ka nga pareha, Marino?” patuhay sang ulihi nga pamangkot ni Mamer.

“Wala, Mer,” ang malip-ot nga sabat.

“Kon amo, sin-o nga pating ang kabuylog mo kaina sa biranda?”

“Nakita mo?”

“Huo, nakita ko.”

“Indi sia pating nga may manubo sang lupad, Mer. Sia si Adelina Gregas. Duktora sia.”

“Duktora sia sa ano – sa medisina? Sa dentistry? Sa pilosopiya? Ukon basi duktora sia sa mga kasingkasing.”

“Indi, Mer,” nagaribok gid ang balatyagon ni Marino sa ginabanta sang abyan. Dapat mo mahibal-an nga sa East Negros University man sia nagtapus — karon lang nga tuig. Isa sia ka  Octoberian.

Dead nga dead ka sa iya, ha?”

“Matahom naman sia, Mer, di ba?” nakangisi si Marino.

Nangyam-id lamang si Mamer sa iya nabatian. Gin-ubos sini lag-ok ang nabilin pa nga unod sang iya baso.

“Mapamangkot ko, Marino,” napikpik ni Mamer ang butkon sang abyan. Pinahiran niya anay sang iya palad ang nagpundo nga bukal sang ilimnon sa iya bibig. “Diin kamo magkilalahay sang duktora nga ina?”

“Sa Senulog Festival, Kabankalan.”

“Gab-i ukon adlaw?”

“Gab-i — sa sinaot.”

<– Part 3                                                                     Katapusan –>

Nasalapuan Gid Man(part 3) – Edwin Quizan

Part 3

Hinugot ni Adelina ang pagkapot  sa magtimbang nga abaga ni Marino. Pinilit niya nga punggan ang daw nagabalingaso nga nawong sang lalaki sa iya dughan. Apang wala sia sang mahimo sa kasupog sini. Nakasandig sia sa railings. Napiyong niya ang iya mga mata. Nagdapatay ang ila bibig sing tuman kalawig. Bumalhin ang iya kamot sa guya sang lalaki…sa buhok. Mahinay niya ini nga gindapolay…

Kag…

“Oh, Adelina,” nahutik ni Marino. Ginsaylo niya ang iya  bibig sa liog sang nakatangla nga babae. Napiyong niya ang iya mga mata. Sinubsob niya ang iya guya sa dughan sang lin-ay. Liwat niya nga ginhaklo ang bug-os nga kahumot sini. Buot naman niya tani nga isaylo ang iya bibig sa bibig sang babae sang may matalupangdan sia nga pagbag-o sa iya ginahakos. Napaantad niya ini sing hinali. Makadali sia nga naurongan. Sinusi niya sing malawig nga panulok ang nawong sang babae. Nakita niya nga nagabaga ang mga mata ni Adelina nga nagatulok sa iya. Nagaguwa ang duha ka bangkil sa iya sini baba. Wala’y kinalis si Adelina karon sa isa ka bampira nga bag-o lang makasuyop sang dugo sang tawo.

Daw matiyabaw si Marino sa iya nasaksihan. Apang ginbilang niya nga ginadayaan lang sia sang iya panulok. Nagatuo sia nga ginagamhan lang sang esperito sang alak ang iya panulok. Ginaako niya sa kaugalingon nga hubog sia. Naham-ot sia sang ulihi. Kon tarantado pa lang sia, mahimo nga natublag niya ang kabug-osan sang Fishery Club. Wala niya mapunggi ang pagyuhom sa kaugalingon.

“Ano ang pamatyag mo, Marino?”

Nakauklo si Marino. Yari ang isa ka matahom nga komedya. Ginapamangkot sia sang babae kon ano ang pamatyag niya pagkatapus  sang ila makahalawhat nga romansa. Liwat sia nga nakayuhom. “Oh, it’s sweet, honey, it’s sweet!”  nahambal niya. Ginsundan ini sang paghingapus sang malulot nga sonata:

So don’t wake me up

    Let me dream a fond dream

    All my life

    Each time I hold your hand…

Binalik ni Marino si Adelina sa duog nga nahamtangan sini kaina. Didto nagahulat ang mga kaupod sini. Nahitaboan nga hot music  ang nagsunod nga lanton. Nahatagan sang kahigayunan si Marino nga makahimulag sa lin-ay sa balibad nga makadto sing makadali sa comfort room.

Apang indi comfort room ang ginpadulongan ni Marino. Ang ginpuntarya naman niya amo ang bar! Nakadulog sia sing makadali pagkatumban sa talamwaan. Nanawongan niya ang isa ka lalaki nga naga-isahanon sa atubang sang lamisa. Madamo na nga mga basiho sang beer  ang nagatinumpok sa ibabaw sang lamisa sini. Nagsugataay ang ila panulok. Nagsinyas ini sa iya.

<— Part2                                                                     Part 4 —>