Bulawan sa Taramnan

farm

Bulawan Sa Taramnan
ni Rexus Ricaforte

Nag sumalangay ang init kag uran
Nabasa ang lupa kang kapisan
Sa pagtubo kang bulawan
Nag umpisa ang pangabuhian

Nag sakripisyo ang mga balhas
Para ang kagutom makakas
Sa kada tikang kang karbaw
Ga dura ang kauhaw

Mga panahon nag lubad
Ang mga bulawan namukad
Grasya ana gin sabwag
Para matigayon ang bwasdamlag

Malapad nga taramnan
Raku ang nabuligan
Kay ang pagkapisan
Amo ang tuod – tuod nga bulawan

Tagpadala:

Rexus Ricaforte

Rexus Ricaforte
Grade 11 – Excellence learner
Buga National High School
Buga, Leon, Iloilo

Hibubun-ot sa Serbisyo sg CARWATER

Screenshot_20200128-073800_Gallery

Hibubun-ot sa Serbisyo sg CARWATER
ni Christopher Milendres

Sa pagpangampanya mo sa amon Barangay
Siling ninyo maga hatag kamo sang kasulhay
Sa tagsa tagsa ka panimalay
Nga maayo nga tubig sa kada balay

Sa una mga tinuig pwerte kanami
Bisan ano oras may tubig sa gripo kag balde
Pamunyag sa mga tanom nga naga-hinibi
La na kulbaan bisan ano oras pa kami magpuli

Pero ngaa karon dapat gid bala magpulaw?
Amo ini ginasiling paluoluo sang kalimutaw
Gab-i na kaayo mag tubod ang tubig nga puno sang kahidlaw
Kay wala ka na inugpaligo kun adlaw-an kana bugtaw

Nga-a? Nga-a carwater? Ano gid bala natabo?
Diin na ang mga kataga nyo nga mga pangako
Nga maging masulhay ang mgakalatabo?
Pero ang naagum namon perwisyo kag hindi serbisyo

Ang inyo collector kalolooy sa mga tawo
Kun oras na mangreading kag manukot kay puro insulto
Kay makita nya customer nyo sa bomba sg tubig gapaligo
Kag mamunlaw linabhan hindi sa inyo gripo

Kun inyo tani ini mabasahan
Kabay pa inyo matulupangdan
Ang mga panghakroy sang kadam-an
Sa amon Barangay* nga dutang natawhan


Source: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1019329691769665&id=100010779318583

* Brgy. Ayungon, Valladolid, Negros Occidental.

Manugbinalaybay:

Christopher Milendres, isa ka Kagawad sg Brgy. Ayungon, Valladolid, Negros Occidental.

Suga, ang Kapawa

oil lamp

Suga, ang Kapawa
ni Wellgen Caimpon Tagaduar

kalinong sang kagab ihon aton maekperyensyahan
bangud sang blackout nga aton naaguman
kapaang sang palibot akon gid mabatyagan
kay gasalig lang sa hangin nga dala sang electric fan
kabudlay gid maginawi kung wala sang suga
suga nga sa aton gahatag kapawa
kapawa nga sa aton gahatag kasanag
kasanag nga magaubay sa aton sa masanag nga bwasdamlag
ka moderno na gid sang panahon
kay ang mga taho gasalig na gid sa makabag o nga teknolohiya naton
halos maguba ang kalibutan kung wala sang kuryente
nga sang una nga panahon gasalig lamang sa kasanag sang kingki
sa kalinong sang palibot bangud sang kadulom
madamo ka sang madumduman nga gasulod sa imo paminsaron
kadamo sa aton mabatian kag mahisayran
mga damgo nga sa imo panghunahuna gakahuman
kabay pa nga ang kasanag sang kandila sa imo magaubay
sa madulom nga dalan sang pagpangabudlay
ang kasanag sang kandila mangin imo giya
sa paglab ot sang mga handom para sa imo kag sa imo pamilya

Manugbinalaybay:

WELLGEN CAIMPON TAGADUAR, Manunudlo, Buga National High School, Buga, Leon, Iloilo