Duha Ka Binalaybay ni Edward

Duha Ka Binalaybay ni Edward Marcito

1- Sa krus nga dalan

Sa krus nga dalan
akon nga nasugat-an
babayi nga isa ang mata
Halin sa iya nga pangabudlay,
wala pahuway,
apang kasadya makita
sa isa ka mata
Madalum nga kalipay
tungod may bugas nga dala
Kay toto nga nagahulat sa iya
Madamu nga itlog halin sa uma
Madamu nga bayad halin sa iya paninda
Ginhatag ya sa akon ang nabilin pa nga bingka
Kag tuman ang akon kalipay
Nga sa krus nga dalan
Akon siya nasugat-an
Kag makaka-on sang isa ka bingka
Nga indi sarang makit-an sa iban nga dalan

kamada 3-20-16

2 – Haksa ako sa imo nga kalisud

Haksa ako sa imo nga kalisud
Isandig sa akon ang imo
nawong
Paagaya ang luha nga ginahugakom
Sa dughan iwas-ag nga kasubong sa baybayon
Ubusa ang unos nga yara
sa paminsaron
Ang maitum nga gal-um nga nagahatag kadalum
Sa pagwangal iwaragwag ang daguob kag kilat
Nga ayhan nagasupon sa
imo tutunlan
Agud mag-gisi sa kalinong
Yara lang ang akon pamatin-an
Ang akon tagipusu-on kag dughan
Ang akon nga panumduman
Ang nagaisahanon sa magahod nga kadam-an
Ang balud sa imo nga baybayon
Kag kaupod sa imo paminsaron

kamada 3:17:2016

(Ini nga mga binalaybay gindihon ni Edward Marcito, nga isa ko ka abyan sa Dakbanwa sg La Carlota. Ginkuha ko ini sa iya Facebook account nga may pahanugot niya.)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s