Nasalapuan Gid Man(part 3) – Edwin Quizan

Part 3

Hinugot ni Adelina ang pagkapot  sa magtimbang nga abaga ni Marino. Pinilit niya nga punggan ang daw nagabalingaso nga nawong sang lalaki sa iya dughan. Apang wala sia sang mahimo sa kasupog sini. Nakasandig sia sa railings. Napiyong niya ang iya mga mata. Nagdapatay ang ila bibig sing tuman kalawig. Bumalhin ang iya kamot sa guya sang lalaki…sa buhok. Mahinay niya ini nga gindapolay…

Kag…

“Oh, Adelina,” nahutik ni Marino. Ginsaylo niya ang iya  bibig sa liog sang nakatangla nga babae. Napiyong niya ang iya mga mata. Sinubsob niya ang iya guya sa dughan sang lin-ay. Liwat niya nga ginhaklo ang bug-os nga kahumot sini. Buot naman niya tani nga isaylo ang iya bibig sa bibig sang babae sang may matalupangdan sia nga pagbag-o sa iya ginahakos. Napaantad niya ini sing hinali. Makadali sia nga naurongan. Sinusi niya sing malawig nga panulok ang nawong sang babae. Nakita niya nga nagabaga ang mga mata ni Adelina nga nagatulok sa iya. Nagaguwa ang duha ka bangkil sa iya sini baba. Wala’y kinalis si Adelina karon sa isa ka bampira nga bag-o lang makasuyop sang dugo sang tawo.

Daw matiyabaw si Marino sa iya nasaksihan. Apang ginbilang niya nga ginadayaan lang sia sang iya panulok. Nagatuo sia nga ginagamhan lang sang esperito sang alak ang iya panulok. Ginaako niya sa kaugalingon nga hubog sia. Naham-ot sia sang ulihi. Kon tarantado pa lang sia, mahimo nga natublag niya ang kabug-osan sang Fishery Club. Wala niya mapunggi ang pagyuhom sa kaugalingon.

“Ano ang pamatyag mo, Marino?”

Nakauklo si Marino. Yari ang isa ka matahom nga komedya. Ginapamangkot sia sang babae kon ano ang pamatyag niya pagkatapus  sang ila makahalawhat nga romansa. Liwat sia nga nakayuhom. “Oh, it’s sweet, honey, it’s sweet!”  nahambal niya. Ginsundan ini sang paghingapus sang malulot nga sonata:

So don’t wake me up

    Let me dream a fond dream

    All my life

    Each time I hold your hand…

Binalik ni Marino si Adelina sa duog nga nahamtangan sini kaina. Didto nagahulat ang mga kaupod sini. Nahitaboan nga hot music  ang nagsunod nga lanton. Nahatagan sang kahigayunan si Marino nga makahimulag sa lin-ay sa balibad nga makadto sing makadali sa comfort room.

Apang indi comfort room ang ginpadulongan ni Marino. Ang ginpuntarya naman niya amo ang bar! Nakadulog sia sing makadali pagkatumban sa talamwaan. Nanawongan niya ang isa ka lalaki nga naga-isahanon sa atubang sang lamisa. Madamo na nga mga basiho sang beer  ang nagatinumpok sa ibabaw sang lamisa sini. Nagsugataay ang ila panulok. Nagsinyas ini sa iya.

<— Part2                                                                     Part 4 —>

Advertisements

2 responses

  1. Pingback: Nasalapuan Gid Man (part 2) – Edwin Quizan | Tumandok

  2. Pingback: Nasalapuan Gid Man (part 4) – Edwin Quizan | Tumandok

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.