Nasalapuan Gid Man (part 2) – Edwin Quizan

Part 2

Madamo pa kontani sing buot isugilanon si Marino sa lin-ay, apang natalupangdan niya nga yara sila sa masaw-a nga bahin sang auditorium. Sang magbulos ang lanton, may kakahas nga iya gin-agda si Adelina sa pagsaot. Wala niya paghatagi sang pagtalupangod ang pila ka mga upod sini. Pumaanod sila sa malulot nga sonata sang quadrosonic:

    Now you are here

    I can’t believe it’s true

    I must be dreaming

    The way that I feel

    Is so heavenly too good to be real…

Hinugot ni Marino ang pagsabod sang iya butkon sa hawak sang babae. Ginpaapiip niya ini sa iya dughan. Nabatyagan niya ang kalum-ok sang lawas sang duktora. Pinaantad niya ini sang ulihi. Nagtulokay sila. Labi karon nga nagtahom si Adelina sa iya panulok sangsa una niya ini nakita. Nagyuhom sia. Nagbalos man sang mabalanion nga yuhom sa iya ang babae.

Sang matapus ang lanton, gin-ubayan ni Marino ang dalaga sa isa ka bahin sang Fishery Club. Didto sila pumadulong sa biranda nga nagatamod sa dagat. Madalom ang taob sang tubig. 2.02 M high tide.Nahibal-an niya ini sanglit sia ang nagapatikang sang pila ka palangisdaan  nga ginapang-iyahan sang iya amay. Kon kis-a nagabuylog sia sa pagpalawod.

Mabugnaw ang dapya sang hangin nga sumog-alaw sa ila. Pinalingkod niya si Adelina sa taga-hawak nga railings. Gikan sa ila nahamtangan, kitaon sa kalalawran ang daw nagapaindisay nga mga sugang kilas sang pila ka mga sakayan-palangisdaan. Daw may pista nga ginahiwat sa lawod.

“Sang gab-I nga nakilala ko ikaw, wala mo man lang matuad sa akon kon taga-diin ikaw,” daw nagapanuknaon ang tingog ni Marino. “Kuntani naduaw ko ikaw sa inyo puloy-an — ukon nasulatan man lang.”

“Napamangkot mo bala sa akon ina?”

“Wala. Ginabasol ko man gani ang akon kaugalingon kon ngaa nalipatan ko nga magpasikto sa imo.

Diri bala kamo nagapuyo sa siyudad?”

“Diri matuod, Marino. Ang amay ko nagapangalagad sa City Hall.

“Gali?”

Madamo pa gid sila sang nahambalan nga mga bagay. Nahinambitan nila ang bulongan nga ginhanasan sang duktora kag pila ka mga anomaliya nga nagakahanabu sa departamento sang katinlo. Si Marino naman nagtuaw nga sadto — ang maestro sang isa nila ka basnigan gin-utdan sang kamot sa hospital. Naglupok sa iya kamot ang dinamita nga buot tani ihaboy sa tubig. Sa hospital sang Sanitarium ini gindala. Sang ulihi nagdangat ang ila sugilanon sa ginakibo sang ila kasingkasing…

Dumangop ang mga butkon ni Marino sa hawak sang duktora. Wala pagbaliha sang babae ang pagdapat sang mga kamot sini sa iya sabak. Amat-amat sia nga ginpadalus-os sa railings nga iya ginalingkoran.

“Adel,” daw hutik lamang nga nabungat ni Marino. Amat-amat niya nga pinalapit ang iya guya sa dughan sang babae. Ginhaklo niya ang kahumot sini. “Ang panan-aw ko sa imo daw subong ikaw sa mga bituon sa langit. I love you, Adel, I love you…would you mind if I told you so?

<— Part 1                                                                     Part 3 –>

Advertisements

2 responses

  1. Pingback: Nasalapuan Gid Man – Edwin Quizan | Tumandok

  2. Pingback: Nasalapuan Gid Man(part 3) – Edwin Quizan | Tumandok

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.