Nasalapuan Gid Man – Edwin Quizan

Nasalapuan Gid Man

sinulatan ni Edwin Quizan

Hiligaynon

Hiligaynon

DAW indi makatuo si Marino Mabayag nga magakitaay pa sila liwat ni Adelina Gregas matapus yadtong maduagon kag mahimayaon nga gab-I sang sinulog sa dakbanwang Kabankalan, sang nagligad nga Enero 15.

Sang gab-I nga ato sang ila pagkilalahay, halos nadulaan sang tumbas nga kaisog si Marino. Matapus niya mahibal-an gikan sa lin-ay nga isa ini ka duktora, nabatyagan lang niya dayon sadto nga tion nga daw nakadangat sia sa putokputokan sang panganod. Daw ano ka daku nga balor nga sia isa lamang ka anak sang mangi-ngisda sa ila barangay — nakapakigsaot sing masunson sa pinakamatahom kag lamharon pa kaayo nga duktora.  Wala gani sia sang natapusan nga kurso. Tubtob lamang sia sa ikatlo nga tuig sang kumersyo sa Siliman University, Siyudad sang Dumaguete, kag mag-untat. Sa laktod nga pulong, mahapus niya namutikan sadto nga gab-i nga may pagtamod man sa iya ang lin-ay.

Nasilaw si Marino sang gab-I nga ato nga nakilala niya si Adelina Gregas. Nasilaw sia indi sa inggat sang perlas kag brilyante nga puni sang babae kondi bangod sa karera nga angkon sini. Anano pa wala na niya madumdomi nga ipasikto sa lin-ay ang pila ka mga bagay nga nagalikop sa kinabuhi sini — kasubong sang unibersidad nga iya gintapusan. Wala na niya maisip nga ipasikto sa dalaga ang duog nga ginaluntaran. Halos nagpalasugid sia sadto nga gab-i. Bahin man lang sang iya kaugalingon ang iya ginbuyagyag sa lin-ay.

Sang ulihi ginhagad si Marino sang iya mga kaabyanan sa gwa sang sautan. Sa atubang sang nagatinumpok lamang nga mga botelya sangbeer, may pagpabugal nga iya gintuad sa mga kaupod ang iya nasalapoan nga prospect. Nagmalawig ang ila ginhiwat nga sesyon sa inuman. Nagmasadya ang ila paghinambaro. Nanginwala’y pulos sa ila palamatin-an ang malulot nga ambahanon nga ginabuga sangquadrosonic.Wala nila matalupangdi ang paglipas sang malawig nga mga tinakna. Pagkaaga na lamang nakamarasmas si Marino sang iya mga kakulangan sa napangilala nga duktora. Wala sang bisan isa nga makasugid sa iya kon taga-diin si Adelina Gregas.

Ginkabig ni Marino nga pinikas na lamang sang iya mga dalamguhanon yadtong gab-I nga nagkilalahay sila ni Adelina Gregas. Sa dalayon nga paglipas sang mga inadlaw sa duldogan sang panahon , nadulaan na sia sing paglaom nga magasumalangay pa liwat ang banas nila sang duktora.

APANG karon, matapus ang pagkarugon sang madamo nga mga dahon, nakunyag gid sing labi si Marino sa sining liwat nila nga pagkitaay ni Adelina Gregas. Wala magsulod sa iya kaisipan nga diri man lang gali niya masalapoan sa sinaot sa Auditorium sang Fishery Club ang madugay na niya ginahandom nga duktora. Sa nahauna nga pagsugataay sang ila panulok, nagapangalag-ag si Marino. Indi niya mahimunggan ang kaugalingon sa pagpangduha-doha. Madugay nga ginsusi sang iya panulok ang nawong sang babae. Nagsugataay ang ila panulok. Amo ugaling kag mabuhian sia sang kapagsik sang magyuhom sa iya ang lin-ay. Pumadulong sia sa nahamtangan sini. May kakunyag nga iya gintunghol ang iya kamot sa duktora. Hugot sila nga nagkamustahanay.

“Wala ako maglaom nga magakitaay pa kita liwat, Gining Gregas,” pulong ni Marino. “Abi ko gani indi ka na kilala sa akon.”

“Ngaa abi naman indi?”

 Part 2 –>

Advertisements

One response

  1. Pingback: Nasalapuan Gid Man (part 2) – Edwin Quizan | Tumandok

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s