Si Mam Nagpasakop sa Welga, Ngaa?

Sang nagabutho pa ako sa elementarya, ang akon mga maestra ginakabig ko isa ka modelo ukon sulondan sang maayo nga pamatasan. halos nga ginahambal nila ginatuman ko, bisan iya sang akon mga ginikanan nga ginatudlo sa akon ginalubag ko. Ang kay mam gid hambal dapat matuman.

may ara gani ng gahigayunan nga nagahampang kami kaupod sang akon nga kaingod nga tubotubo ko man pang edaron. Nagaklase klase kami ako ang ila maestro. Daw ka mag an sang akon kaugalingon nga nagadrama bilang isa ka manunudlo. Ginatukso ko man sila. Ginapabasa. Ginalaygayan ang dapat nila nga buhaton labi na gid sa pag ubra sang ila mga assignment o homework.

Ina sadtong tinuig sisinta ukon 60s.Sobra na sa napulog lima ka tuig kon aton gid man isipon. Madugay na gid. Halandumon nga mga dinag on. Haladumon ang mga halimbawa sang isa ka manunudlo ginakabig sang ila mga bumulutho nga isa ka modelo.

Ay sa karon, makadilismaya. Makasumpa sa akon lang nga pagbinagbinag. indi lang ina, wala sang katapusan ang ila mga reklamo, halin sa kuarto nila, sa mga libro sang ila mga kabataan pakadto sa pahito sa paghatag sang eksamin. kun ipaanggid gid man ang sa subong nga klase sang pagtudlo sadto masmahapos subong kay moderno na. ugaling indi komporme ang mga manunudlo kay tama gid kasik kwawi.

on strike

Ang malain pa gid kag masubo nagademanda gid sila sang ila sweldo, dapat sakaan ila sweldo. Ang pamangkot dapat gid bala? Maayo lang gani subong mataas ila ginabaton sang sadto nga pila ka dinag on. Wala man ina siguro dapat igadingot kun maayo lang ang ila performance.

Ang masubo pa gid ila na sa karon ginakontra ang gobyerno. Wala na pulos, wala na sila ginaatipan. Ginapabay an na sila. Ginapasalig sila kuno.

Bahala sila. May mga alam na ina sila. Kabalo ina sila sang ila ginahimo kag kabalo man sila sang ila madangatan kun naging sablag na sila sa Department of Education. Kun sigihon ina nila may dapat man nga igakaso sa ila. Wala sila kabalo nga madamu ang nagahulat nga mga teacher applicants nga mabulos sa ila kun sila pahalinon sa ila palamugnan.

Ngaa amo ina ang ila nangin pamatasan, kamo na lang magbinagbinag sina. Basta ang masiling ko lang kun sobra na, kalison kag maghinulsol sila kay ginahimo sila ido ido sang iban para sa kapakanan nila.

Kun sa hurobaton pa ang yawa gusto niya nga manging miserable sila subong sa iya.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s