NANAY LORENZA

Mother’s Day ukon kaadlawan sg iloy sa sini nga adlaw ginasaulog sg kadam-an. Iloy, isa ka katapo sg pamilya nga ginakabig nga iwag sg panimalay. Siya ang nagagabay sa iya mga anak sa pagtudlo sg maayo nga pamatasan, sa dangop sa Mahal nga Diwa.

Ang iloy amo ang nagapulaw bugtaw sa atipan sg iya mga kabataan samtang lapsag pa ini tubtub magdinalagko na ini. Tanan nga mga kabudlayan iya ginabatas, iya ginaantus para lamang mahatag sa iya pamilya ang kasulhayan.

Ang iloy indi lang nagaatipan sa iya mga anak kundi siya man nagaasikaso sa iya bana kun mag-abot halin sa ulubrahan. Nagahatag inspirasyon kag nagasuporta sa mga obligasyon sa ila pamilya.

Ang iloy o babaye ginkuha sa isa ka gusok sg lalaki nga malapit sa tagipusuon nga para higugmaon, nga indi pagtamitamihon ukon pasipalahan.

Sa sini nga kahigayunan akon man pasidunggan ang akon pinalangga nga iloy. LORENZA, ang iya ngalan ukon LORENG ang iya hayo. Bisan wala na ang akon iloy ukon nanay, pero yara sya gihapon sa amon tagipusuon nga iya mga anak. Sa anum kami, apat na lang kami nga mag-utod ang nabilin. Si Inday Sita, si Mekoy, si Kaloy kag ako na lang ang nagapangabuhi nga nagadala sg dungog sg amon iloy. Maisip man naton ang iya nga walo nya nga apo, sanday Bugrong, Ching-ching, Karl, Bryan, Bulaklak, Panie, Inday Sophie, Adgel.

My mother and me

Ang Tagsulat kag Iya Nanay

NANAY LORENZA

Sa tanan nga tinuga
sg aton Mahal nga Ginoo
ang babaye ang pinakasahi
Sa iya nagikan ang tanan nga lahi.

Kay indi gusto ang Mahal nga Diwa
Nga ang lalaki nga iya gintuga
Mangin isahanon kag mangin masinulub-on
Ugani Iya gintuga ang mga dutan-on.

Si Loreng isa ini nga tinuga
Nagbun-ag sg anum ka mga anak
Ginbatiti, gin-atipan, ginpadaku
Tubtub makaagum sg kinaalam nga daku.

Tanan nga pagpangabudlay
Pag-antus sg mga pagtilaw sa kabuhi
Iya ginbatas, ginsulay
Para tanan sa kabataan, kabuhi masulhay.

Sya nagtaliwan
Sa tagipusuon nagapabilin
Ang pagpalangga, pag-alala
Sa iya kabataan dili madula.

Nanay, nanay Loreng
Ikaw amon gid palangga
Kun buhi ka lang amon gid ipaambit
Sa imo ang gugma nga wala sg sabit.

Salamat, salamat
Ang amon mapabutyag
Sa imo paghigugma, pagpalangga
Sa amon anum ka tinuga.

Happy Mother’s Day
Kun buhi man si Tatay
Siguardo amon man iya mahambal
Sa imo nga asawa ni nga mahal.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s