Ngaa Domingo de Pascua?

Si Hesus nagpakatao, ginduaw sg tatlo ka Mago kag ginhalaran sg tatlo man ka sahi nga regalo.

Kasubong man ang bag-o nga pag-asa nga maluwas kita sg aton mga kasal-anan ginhatagan sa paglaum nga mapanas ina kag ina pag-agi sa pagbun-ag kay Hesus. Nasiling sa Balaan nga Kasulatan, “Kay ginahigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod nga ang bisan sin-o nga magtuo sa iya indi mawala kundi hatagan sing kabuhi nga wala sing katapusan.”

Ugani daku ang paglaum sg tanan nga tao nga may manugtubos sg ila mga sala. Kag halos kada tuig ginasaulog sg tumuluo ini nga pagkabun-ag ni Hesus.

Karon nag-abot naman ang panahon nga si Hesus napatay. Ngaa dapat gid sya mapatay ukon ihalad gid nya Iya kabuhi paagi sa pagpalansang sa krus?

Nakamutik kamo suno sa Biblia nga nabalhag samtang ginadakup Sya sg mga Hudeo sa hardin sg Gethsemane wala gid nagbato o nagpamatok kundi iya gintugyan iya kaugalingon. Bisan si Pedro nga nagpangapin sa iya, iya pa gani ginsaway ini kag nagsiling, “ibalik ang imo espada sa iya tagub.” Nagdugang pa sya hambal, “ang tao nga nagakabuhi sa espada, sa espada man mapatay.” Nakahibalo kamo kun ano ini buot silingon?

Risen Christ

Domingo de Pascua

Ngaa ginatawag ini Domingo de Pascua? Balik kita sa dutan-on nga pangwali o pangabuhi ni Hesus.

Nadakup na Sya. Gintugyan sya ni Ponsio Pilato sa mga tao nga nagasinggitan, “Ilansang sya sa krus! Ilansang Sya sa Krus!” Kag didto nagsugod ang amat-amat nga pag-antus ni Hesus halin sa kadak-an sg ginharian ni Herodes asta sa bukid sg Kalbaryo, tubtob nga ginlansang Sya sa Krus kag ginbawain sg kabuhi. Sa ikapito Nya nga pulong, Iya nasambit, “Natapos Na!”.

Ginlubong Sya sg iya mga gintutun-an kag sa ikatatlo nga adlaw na nabuhi Sya. Kag amo yadto nga adlaw nga ginatawag nga “Domingo de Pascua”.

Ang paglaum sg tanan nga makasasala nga maluwas sa ila nga kasal-anan. Si Kristo nabun-ag, si Kristo namatay, si Kristo mabalik liwat.” Si Hesuskristo daku nga regalo sg Dios naton nga Amay sa aton tanan ilabi nagid sa pagtubos sg aton mga kasal-anan.

Kabay pa!

Suliton ko: “Kay ginahigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod nga ang bisan sin-o nga magtuo sa iya indi mawala kundi hatagan sing kabuhi nga wala sing katapusan.” (Juan 3:16).

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s