Sa Diin Na Ang Kultura Sang Pilipino Sadto?

Charl John Jagolinda

Ang Manugbinalaybay

Nangin malipayon ang maestra na si Gng. Melanie C.Reyes kay nagminadalag-on ang iya pupil ang ginhanas sa paindis-indis sa binalaybay sa Cultural Contest sang ika-duha nga Distrito sang Division sang La Carlota sining ulihi lang.

Si Charl John Jagolinda ika-lima nga grado sa Cubay Elementary School nagdaug bilang ikatatlo nga lugar sa paindis-indis nga binalaybay.

Ang masunod ang gingamit nga binalaybay nga ginpahayag ni Jagolinda. Ini ginatig-ulohan, “Balik sa Duyan Sang Aton Kultura“.

I

Sa akon lamharon pa nga paminsaron
Akon ginahandum nga ang pungsod palanggaon
Kasubong sang pag atipan sang iloy ko nga balaynon
Puti kag halangdon, tunay nga mahigugmaon

II

Sanglit akon nakita ang mga modernong pamatan-on
Malaka na gid sa ila ang mga dungganon kag matinahuron
Nagakadula naman ang mga mapisanon
Nagasalig na lang pirme nga may nagahimo sang ila olobrahon.

III

Siling sang akon amay kalayo na gid kon imo ikumpara
Ang mga pamatasan kag pangabuhi subong kaysa sang una
Malaba ang mga buhok kag pamisti sang mga dalaga
Mabis-ak ka anay kahoy antes makapakasakal sa ila.

IV

“Paninilbihan” ang tawag sini sang aton mga katigulangan
Nagapakita sang katampad kag paghigugma sa tuyo pakasalan
Nagatakus sang kapisan sang kapihak sang dughan
Nagapamatuod nga ining tawo tuman kaisganan.

V

Matuod nga bilidhon ining aton kultura
Tungod ako nakasaksi sang talan-awon nga tuman kasadya
Nakita ko ang payag nagalakat sa punta
Ululupod nga paghakwat nagapamag-an sang obra.

VI

Daw ano kasubo kon aton panumdumon
Nga amat-amat na ini ginakalimtan sang mga pamatan-on
Tungod bala ini sa mga moderno nga mga galamiton?
Ukon lain na nga kultura ang ginahigugma naton?

VII

Wala sa Amerika ang pagtawag sang”Manong kag Manang”
Indi mo mahibal-an kon sin-o ang magulang
Sa aton kultura indi puweded ang ngalan lang
Kinahanglan gid maghatag pagtahud sa magulang.

VIII

Ang “Salamat” kag “Maayong Adlaw” dapat naton nga isambit
Mga pulong nga masinadyahon sa balatyagon nagapilit
Nagalugpay sa ginaantus nga tuman kasakit
Nagahatag sang kabugnaw sa ulo nga naga init.

IX

Kabay pa tani nga aton palanggaon
Ang simple kag matarung nga kulturang Pilipinhon
Bisan malayo na ang naabtan sang modernisasyon
Kon sala ang pamatasan, wala’y pulos sa gihapon.

X

Madamo na ang mangin-alamon diri sa Pilipinas
Ginalauman nga makabulig sa kapigaduhon nga gina batas
Apang ginauna ang kaugalingon, responsibilidad ginahukas
Daw kaangay ni Juan nga naghulat sang bayabas.

XI

Malayo na gid kaayo ang aton naabtan
Ginakalimtan na naton ang aton ginhalinan
Apang ang aton kultura kaangay sang ginikanan
Padayon nga nagahulat sang atong pagbalik sa iya nga duyan.

Advertisements

One response

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s