Iloy nga Bulawanon sg Tagipusoon

(Sa adlaw sg tanan nga mga nanay, nagdihon ako sg isa ka binalaybay halad ko sa amon nga mapinalangaon nga Iloy)

Iloy nga Bulawanon sg Tagipusoon
sinulat ni Gil Camporazo

Iloy namon nga bulawanon sg tagipusoon
Sa imo kami naghalin
sa imo pagbatiti kag pag-utitid
kami nagdalagku kag nag-uswag
bangud sa imo nga wala sang katulad
nga pagpalangga.

Iloy namon nga bulawanon sg tagipusoon
sa imo pagbatas kag pag-antus
sang tanan nga gumongtang
sa imo kabuhi nga indi mapahimtang
sg tanan nga mga problema
halos dugo na lang ang imo iluha sa imo mga mata.

Iloy namon nga bulawanon sg tagipusoon
tanan kami nga mag-ulotod
imo ginsagod kag ginpatuon
bisan imol lamang kita
pero imo gid gintinguhaan
kami tanan makatapos sa amon pag-eskwela.

Iloy namon nga bulawanon sg tagipusoon
wala kami sg nawong nga ipakita sa imo
kay kalabanan sa amon wala katapos sa pagbutho
kami nga salawayon nga imo mga anak
Ugani patawad iloy namon
kami nagahinulsol sg amon mga kasal-anan.

Iloy namon nga bulawanon sg tagipusoon
ikaw nagtaliwan kag kami imo binayaan
daku ang amon pagkahalanusbo
sg kasubo tuga sg imo pagkawala sa amon.
Bisan wala ka na ikaw sa gihapon nagapabilin
sa amon tagipusoon kag sa amon panghunahuna.

Iloy namon nga bulawanon sg tagipusoon
bisan kuarta o bulawan indi ikaw mabayaran
sg imo katampad kag putli nga pagpalangga
sg imo wala katapusan nga pagtamod sa amon
sg imo nga wala sg tupong nga pag-antus
kami lamang mahatagan sg kasulhayan.

Iloy namon nga bulawanon sg tagipusoon
sa sini nga tinion ikaw amon pagahandurawon
palangga namon nga iloy
sa adlaw sg mga iloy
ikaw amon itib-ong kag pasidunggan
lab-ot sa kalangitan ang pagpasalamat namon.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s