Oktubre 13, 1951

Oktubre 13, 1951
sinulat ni Gil Camporazo

Tuig kan-uman kag walo sadto
Isa ka babae may nakita ako
Sa study hall nagatindog sa akon luyo
May balasahon nauyatan sa iya kamot nga tuo.

Akon kuntani sa iya hulamon
Sa kakulba ako mainandamon
Nagtalikod sg madali nga tinion
Sa akon pagbalikid wala na sya gilayon.

Sa isa naman kahigayon
Akon sya nakita sa punta nayon
Upod kay Mila, nga kaingod namon
Ang balasahon yara sa iya gihapon.

Naghinyo ako kay Mila sadtong tinion
Ang balasahon ipahulam sa akon
May pang-alag-ag pero ginpahulam sa akon
Wala ko na sya makilala nagadali sina nga hapon.

Ginsuguran ko usisa yadtong balasahon
Kada pinapid akon isaisa busision
Kun ngaa indi nya ipahulam sa akon
Ang balasahon iya ginatago sa akon.

Ay nahulog ang balasahon sa salog
May nagtampad sa akon igdulungog
Rebecca Demabildo pangalan nga mabaskog
Sa akon balatyagon daw ako kinurog.

Nagbalay ako sg sulat para sa iya
Akon ginsal-ot sa balasahon niya
Kag akon gin-uli ang balasahon paagi kay Mila
Dayon man nya baton nga wala sg katingala.

Nag-abot ang panahon kami nagkit-anay
Sa campus sg buluthuan sya nagatambay
Ako iya gintawag kag ginpaypay
Dayon ko palapit sa iya sg inanay.

“Ngaa nagsulat ka pa sa akon?
Kay nagakit-anay man kita sa tanan nga tinion”
Dayon ko sabat nga may dala nga paalinton
Sa tuyo nga ako imo mangin abyan sa gilayon.

Nag-ayohay ang amon mga buot
Nangin suod nga abyan sa amon panimuot
Sa campus o bisan diin man magsuhot
Updanay, barkadahay nga wala sg buot.

Nag-abot ang panahon nga sya akon ginsunlog
Sa akon kaadlawan ako naglahog
Siya nangakig, nagapanglinti, naga-pamaltog
Kag ako nanerbiyos, tuhod nagakurog.

“Anu bala akon nga sala?” akon pamangkot.
Ngaa sya mangakig nga wala sg labotlabot.
Sugod sadto indi ko na sya malab-ot
Sa tanan nga bahin sg campus ako nagapalanughot.

Akon ginpalapitan si nanay
Sa pagpangita sg akon birth certificate anay.
Gintudlo nya ako sa baul kag akon ginbaluskay
Nakita ko ang papeles nga tunay.

Daw ginplano sg tadhana nga malab-ot ang tanan
Kami liwat nagkit-anay sa lugar ginatabuan
Akon ginpakita papeles nga daan
Kag iya man ginladlad papeles nga kinaraan.

Oktubre 13, 1951 ang nakabalhag
Magkaparehas ang amon kinatawhan sg hayag
Didto nagsugod sa akon tagipusuon ginpahayag
Matuod-tuod nga paghigugma akon gintanyag.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s