Ang Kapid (katapusan)

(ang Katapusan)

Ang Kapid
© Peter Solis Nery [2004]
Palanca Second Prize Short Story in Hiligaynon [2006]

2004

Dayon, sang Pebrero 29, 2004, isa ka babaye nga ayhan kaedad lang ni Manuel Rafael ang nag-abot sa mental hospital agud sa paduaw kay Angelica. Daku ang pagkahawig sang babaye nga ini kay Angelica. Sang una sia nakita ni Rafael, nakasiling ang ulitawo nga ang dumuluaw amo ang huben ang bersyon ni Del Cielo. Ang ngalan sang bisita… Soledad del Cielo.

Si Rafael ang sahi sang tawo nga wala nagapadasu-daso. Malawig niya nga ginapanumdum kag ginabinag-binag ang mga butang bag-o maghimo sang pamat-ud. Apang sang iya nakita si Soledad, nag-untat ang tanan sa iya palibot kag ang magayon kag mahinutlugon lang nga nawong ni Soledad del Cielo ang iya nakita. Kon mapatihan lang niya ang ginahutik sang iya dughan, ayhan ginpalapitan na niya ang dumulaw kag gintanyagan sang kasal. Sa malip-ut nga pulong, na-love at first sight si Manuel Rafael sa bisita ni Angelica del Cielo.

Gin-adlaw-adlaw ni Soledad ang pagduaw kay Angelica nga sang hinali man nagpalangluya sumugod sang iya liwat nga nakita si Soledad pagkatapos sang mga apat gid man siguro ka tuig.

Nagpulun-pulon kag naghinambod ang mga pamangkot sa huna-huna ni Manuel Rafael del Valle. Tungod daw ato bala nga nadulaan sang kusog sa pagpakigbato si Angelica. Sang hinali, daw wala na sia sang determinasyon kag pagpanikasog nga mabuhi.

Ginpatan-aw ni Rafael si Angelica sa mga duktor kag narses apang wala man sila sang matudlo nga masakit o kondisyon-medikal. Wala sang ginreseta nga bag-o nga bulong si Dr. Gellada. Wala man sang iban nga panugyan ang medico nga si Dr. Joaquin Santacera nga nag-eksamen liwat kay Angelica sa pagpakitluoy ni Rafael. Ang masubo, wala sang pagbag-o o pag-ayo ang kahimtangan ni Angelica sa adlaw-adlaw sumugod sang nagbalik ni Soledad.

Tubtub nga halos daw nalimtan na lang si Angelica. May isa na naman ka bag-o nga pasyente nga gin-admit kag amo naman ato ang ginhatagan sang daku nga pagtamod tungod summa cum laude kuno ato sang U.P. kag nagasalimuang nga sia kuno amo ang matuo-tuod nga si Fernando Poe, Jr.

Samtang, padayon naman ang pagkahulog sang buot ni Rafael kay Soledad. Nagasugilanon sila kag upod pa gani nga nagapamahaw. Kag, kon kaisa, nagapanyaga. Ginalibak na si Manuel Rafael sang mga nars, ilabi na gid ni Betty Lobaton nga may likum nga pagpasulabi sa iya. Apang wala nagasapak sang mga witi-witi nga sugilanon si Rafael.

Malipayon si Raffy kon nagapakighambal sia kay Soledad. Apang kon kaisa, nagalingin man ang ulo sang ulitawo sa mga sabat sang babaye. Kasubong na lang abi sang ginpamangkot niya si Soledad kon ano ang kaangtanan sini kay Angelica.

“Luyag mo gid bala nga sabton ko ang imo pagpangusisa?” Nagpusnga si Soledad. “Nagapamangkot ka apang indi ka man magpati kon sugiran ko ikaw.”

“Ngaa, ano ang inyo kaangtanan?”

Ginlabo sang panulok si Soledad ang pagkatawo ni Rafael. “Mag-utod kami ni Angelica.”

Nagtango si Raffy. Malip-ut nga kaligong. Sang ulihi, naghambal sia, “Kon hitsura ang pagbabasehan, sarang mo na mangin iloy si Angelica.”

Daw nagadayan sa iban nga planeta ang utok ni Soledad. “Ginsiling ko na, indi ka magpati kon sugiran ko ikaw. Kapid kami ni Maria Angelica. Isa lang ang amon ginhalinan.”

Naghipus lang si Del Valle.

Nagtuad pa gid sang mga butang si Soledad nahanungod sa planeta nga ila kuno ginhalinan. Mga alien kuno sila ni Angelica nga ginbilin sa ila spaceship agud magtuon sang kinabuhing dutan-on. Berde kuno kag nagalapot ang ila dugo kon napun-an sila sang tuman nga emosyon. Kag ang ila berde nga dugo, sarang makabuho sang semento.

Madamo pa sang ginpanghambal si Soledad apang wala na sia ginpatihan ni Manuel Rafael. Para sa nagahigugma nga ulitawo, nagalahog lang ang babaye. O ayhan, nagapabuang-buang agud kalimtan na lang ni Rafael ang iya buko nga pagpangaluyag.

Apang padayon si Rafael nga naghatag sang panahon kag pagtamod sa misteryosa nga babaye. Isa ka adlaw, gin-agda ni Rafael si Soledad del Cielo sa isa ka panyapon nga nasundan pa gid sang isa pa ka panyapon kag pagtan-aw sang sine nga “Lord of the Rings, The Return of the King.”

Nag-anaw sa sinehan tungod sa mga luha nga nag-ilig gikan sa mga mata ni Soledad samtang nagatan-aw sila sang pelikula. Indi mahangpan ni Manuel Rafael kon ngaa nagahibi si Soledad. Kag wala man niya napunggan ang pagluha samtang ginatulok niya ang palaligban nga babaye nga naghibi sa iya luyo. Dayon, gin-uyatan niya ang kamot ni Soledad del Cielo kag wala na yadto ginbuy-an sang babaye.

Pagkatapos sang sine, sa pang-agda ni Raffy para sa isa ka tasa nga kape, nag-upod si Soledad sa balay ni Manuel Rafael. Sa pagsulod gid nila, ginhakus sang hugot ni Soledad si Raffy samtang ginasarado sang lalaki ang ganhaan.

Dala sang daku nga paghandum sa katahum kag kahumot ni Soledad, kag ayhan, sang iya man kailigbon kag kaugalingon nga kasubo, ginbalusan ni Rafael ang tagsa ka haluk kag hakus sang babaye. Natumba sila sa sofa sang sala, nahulog sa malum-ok nga carpet nga duag mint green, kag nagligid sa salog.

Si Soledad ang nag-uba sang azul nga polo ni Rafael, kag ginbuligan man sia ni Rafael agud ubahon naman ang iya dalag nga blusa. Sang pareho na sila nga wala sang mga panapton, gin-angkon ni Rafael si Soledad.

Sang malapit na sia sa himaya, nakita ni Rafael ang dagway sang Dios. Nakabatyag sia sang tuman nga kalipay, nadula sia sa kalibutan. Nakita niya ang pagtuga sang sansinukob, ang una nga mga tinion sang planeta, ang una nga mga porma sang kabuhi sa planeta. Madasig nga naglabay sa mata sang iya hunahuna ang tanan-tanan. Dayon, nakita niya ang iban pa nga mga bituon, ang iban pa nga mga planeta, ang kristal nga kryptonite ni Superman, ang planeta nga ginakulapan sang matin-aw nga yelo, kag ang kamatayon sang iban nga mga bituon.

Apang wala nakita ni Rafael del Valle ang pag-agay sang berde nga likido halin sa baba ni Soledad del Cielo. Nagbura sang berde nga likido ang babaye nga nagauyat sang leyabe sa mga tinago nga likum ni Maria Angelica del Cielo. Nagtulo ang berde nga likido sa mint green nga carpet sang sala ni Rafael kag nagmantsa ini.

Amat-amat nga nagbuho sa salog nga semeto ang amo nga mantsa.

© Peter Solis Nery [2004]
Palanca Second Prize Short Story in Hiligaynon [2006]

<–(ika-5 nga bahin)

Advertisements

One response

  1. Pingback: Ang Kapid (ika-5) | tumandok

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s