Sa Lawod sang Pangabuhi (bungang-isip) (2)

ni Ismaelita Floro-Luza

Nakaorder na si Dardo sing pagkaon apang nagapabilin gihapon nga daw nagaalimbukad ang sulod sang iya dughan. Bation gihapon sa iya ang paglinagumba sang kaakig nga kaina pumogad didto. Kag ang hanol sang nawong ni Lorna ara gihapon sa iya palad. Kinuom niya. Masakit panumdomon nga nagamitan niya sing kamot ang tiayon. Ini ang isa ka butang nga ginalikawan niya buhaton sugod pa sadto. Apang sumondol na sa talaksan ang iya kaalipungot kag nalimtan niya ang tanan. Wala na sia sing itugot pa. Napilasan ang iya balatyagon saw ala sing panabitabi nga mga pinanghambal ni Lorna.

Napulo ka tuig na karon nga nakasal si Dardo kag Lorna. Kag lima ka bilog ang nanginbunga sang ila paghigugmaanay. Si Lorna nakatapos sing pagkamanunodlu sang kaslon sila. Apang waay ni ardo ini pagpatudlu. Luyag ni Dardo nga magapabilin lamang ang tiayon sa sulod sang balay agod magtatap sang ila mga kinahanglanon sa amat-amat nagadamu nila nga mga anak. Ang ginabaton ni Dardo nga tatlo ka gatos kag kalim-an ka pesos tuman na agod makasabat sang ila pang adlaw-adlaw nga kinahanglanon. Apang sang magdamo na ang ila kabataan ka gang kamagulangan nagabuthu na, amat-amat man nga nabatyagan ni Dardo ang pagpiot sang ila pagsinalayo, labi nag id sang magtaas ang presyo sang mga balaklon. Amat-amat nga nagdaku ang galastohan, butang nga amo ang masunson sandigan sang ila balaison ni Lorna.

Nakahulag si Dardo sang ibutang sang tag-alagad ang iya inorder nga pagkaon. Sinugoran na niya ang paghungit. Apang nabatyagan niya nga nadula na ang kaina kagutom nga naglikos sa iya. Nadulaan sia sing gana. Uminon na lamang sia sing tubi kag liwag nga tinawag ang tag-alagad. Binayaran ang nakaon kag madasig nga tinultol ang ganhaan paggwa.

Sa opisina nagderetso si Dardo sina nga udto. Waay na sia magbalik sa ila balay. Luyag niya nga palipason ang kaalipungot nga sadto na gaamat-amat naman sing hupa sa sulod sang iya dughan. Kag sa iya pag-isahanon sa atubangan sang iya latok sa talatapan, wala man sia sing naaputan nga buhaton. Igu man lang magduhongan. Si Lorna gihapon ang larawan nga nagahampang sa iya painuino. Ngaa nga nadapatan niya si Lorna sing kamot? Ngaa nga nabuhat niya ang subong sa tinuga nga mahal kayo sa iya? Ang napulo ka tuig isa gayod ka malip-ot nga panahon para sa iya agod manginlab-as sa handurawan ang nagliligad sa ila ni Lorna. Indi sa paghakwat sang kaugalingon nga bangku, apang may angkon sia nga kaambong. Kag indi maisip ang mga babae nga napangakoan niya sing paghigugma. Mga babae nga waay naman sia pagpaslawa. Apang sa kadamuon sang natipon niya nga mga kahagugma, si Lorna ang iya pinakasalan. Indi matahom si Lorna kon nawong ang pagahambalan. Kasarangan lang. May hitsura man, diutay. Pero naton-an na niya nga higugmaon ini sing himpit. Kay Lorna lamang sia magtuad sing paghigugma nga upod ang iya kasingkasing. Siling pa sang iya mga kaabyanan sadto, nakuha kuno sia ni Lorna sa angkon sini nga kaalam. Ginaako niya. Maalam matuod si Lorna. Balediktoryan sang magtapos sa hayskol kag Magna cum Laude sang matapos sa kolehiyo sa kurso sang pagkamanunodlu. Ginapabugal niya ang kinaalam nga ini ni Lorna sa iya kapareho nga lalake. Mapalaron sia.

Ang matam-is nga handurawan sang nagliligad, lubos nga nagpalimot kay Dardo sang iya kaakig. Gani sang maggwa sia gikan sa opisina sina nga hapon, mamag-an na kayo ang iya pamatyag. Waay sia pagbugnoha ni Lorna sang magsampot sia sa balay. Pat-od ni Dardo nga nagahinakit sing kapin sa iya ang tiayon. Kag pati na ang ila mga anak nga ayhan nakahangop na sang nasaksihan nga natabo sa ila nga duha waay na magginahod katulad sang kinaandan.  (Pagapadayunon)

[bahin sa  mga sinulatan regional sa http://www.panitikan.com.ph]

(Ika-1 nga bahin)                                       (Ika-3 nga bahin)

Advertisements

2 responses

  1. Pingback: Lawod sang Pangabuhi (bungang-isip) (3) | tumandok

  2. Pingback: Sa Lawod Sang Pangabuhi (Bungang-isip) (1) | tumandok

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s