Sa Lawod sang Pangabuhi (bungang-isip) (3)

ni Ismaelita Floro-Luza

Sa ila paghigda sina nga gab-i, nagapabilin gihapon nga wala sing tingog si Lorna. Nagatakilid ini sa pihak nayon sang kama. Nakabatyag si Dardo sing kahuya apang yadto ginpilit niya nga pakigsumpongan. Kinahanglan nga magbugnohanay sila ni Lorna. Kinahanglan nga makapangayu sia sing pasaylo.

“‘Ling,” mahinay ang tingog nga kinaptan ni Dardo ang butkon sang tiayon. Waay ini maghulag. “Pasaylohon mo kuntani ako sa natabu kaina. Pero magpati ka kuntani nga indi ko hungod nga buhaton yadto sa imo. Nalimot lamang ako sa kaugalingon. Napuno lang ako.”

Kalinong. Waay gihapon maghulag si Lorna.

“‘Ling, please .”

Wala gihapon sing sabat. Nakaginhawa sing madalom si Dardo nga piniyong ang mga mata. Nahibaloan niya nga nagabugtaw si Lorna kag nabatian sini ang tanan niya nga ginpanghambal. Apang nagapakunokuno lamang nga nagakatulog.

Mataas na ang adlaw sang magbugtaw si Dardo sang sumunod nga aga. Katulad sang kinaandan, nagahulat sa latok ang iya pamahaw. Humigop lamang sia sing kape, kag sang magpaalam sa tiayon, isa ka mahinay nga “huo” ang pinakwas ni Lorna.

Madamu pa nga mga inadlaw ang madasig nga papupu sa pungango sang panahon, kag sa sulod sang panahon nga ina, nagbalik naman ang daan nga katawhay sa sulod sang panimalay nanday Dardo kag Lorna. Apang namutikan ni Dardo nga sugod sadtong hitabo nga nadapatan niya sing kamot ang tiayon, nanginmahipos na ini. Kag isa ka aga, amo na lamang ang kakibot ni Dardo sang mabugtawan nga nakailis na si Lorna.

“May laktan ka?” Pasikto niya.

“Huo,” sabat ni Lorna. “Nalipatan ko gali nga silingon sa imo. Nakasulod na ako sa Holy Ghost.” Isa ka kolehiyo nga ginadumalahan sang mga madre ang tinumod ni Lorna. “Karon nga adlaw ako maumpisa.”

Nakanganga si Dardo.

“ang pamahaw mo ara sa latok kag ginbilin ko naman kay Talia ang mga kinahanglanon mo.”

Nakapanagitlon si Dardo. Nahinalian sia. Apang nakahalin lamang si Lorna, waay na sia makatingog pa. Madugay sia nga naurongan. Sa sulod sang iya kasingkasing may kon ano nga kahapdi ang hinali nga tumohil. Pilit niya nga pinaligad aydto. Ginbawi-bawi. Ayhan may katarongan man si Lorna sa nanginpamat-od sini.

Ka gang sumunod pa nga mga inadlaw amo ang nagsaksi sang kamag-o sa ila pangabuhi. Nadula na ang kinaandan nga pag-imbestigar ni Lorna sa sentimos nga madula sa iya sueldo kada kinsena nga mag-entrega sia. Kag nahibaloan ni Dardo nga daku man ang ginabaton sang tiayon sa ginatudluan sini. Kag sining ulihi pa gid nga mga inadlaw, natukiban na lamang niya nga luas sa ginabaton ni Lorna sa bulothuan, naga-tutor pa gali ini sa duha ka anak ni Mrs. Sales nga amo ang kabangdanan kon ngaa masunson nga magab-ihan ang tiayon sa pagpauli.  (Pagapadayunon)

[bahin sa  mga sinulatan regional sa http://www.panitikan.com.ph]

(Ika-2 nga bahin)                                                                  (Katapusan)

Advertisements

2 responses

  1. Pingback: Sa Lawod sang Pangabuhi (bungang-isip) (2) | tumandok

  2. Pingback: Sa Lawod sang Pangabuhi (bungang-isip) (katapusan) | tumandok

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s