Sa Lawod Sang Pangabuhi (Bungang-isip) (1)

ni Ismaelita Floro-Luza

Madugay nga nagtindog si Lorna sa tupad ni Dardo. Waay nagahulag. Nakadulog si Dardo sa pag-uba sang iya sapatos kag tinulok ang nawong sang asawa. Nagatamod gihapon ini sa pito ka panid nga beintehon nga tinunghol niya. Sueldo yadto ni Dardo para sa isa ka kinsena. Kag sa nawong ni Lorna, amat-amat niya nga namasnahan ang pagkulap sang gal-om.

“Ini lang?” Nabatian ni Dardo nga hambal ni Lorna nga naladlad sa gihapon ang kamot.

Lawod“Siento kuarenta na lang ina,” waay sa buot nga balos ni Dardo nga pinadayon ang pag-uba sang sapatos. “Binuhinan ko sing bale kuarenta. Beinte sa alamotan namon sa bangkete ni Mr. Velasco (si Mr. Velasco kaupod ni Dardo sa opisina nga manogrtiro na sa palangakoan), napulo para sa regalo namon sa iya ka gang napulo binayad ko sa utang ko sa kantina sang opisina.”

Larawan sang isa ka lutos nga nakapungko si Lorna sa kaatubang nga sopa. Daw indi gihapon makapati. Nagakurinot ang agtang. “Ano sa banta mo ang matabo sa aton sa sinto kuarenta nga ini, Dardo?”

“O,” nakapukwat si Dardo.

“Ang kuarta mo,” hilmonon na ang pagkabasag sang tingog ni Lorna. “Aba, ano sa laom mo ang buhaton ko diri? Sa hinakay sa balay, kuarenta. suga, otso. tubig, lima. sa utang sa tindahan, beinte singko na tanan. Bugas, sud-an! Ang sapatos pa nga ginapangayo ni Dandoy mo para sa boy eskauting. Pamasahe mo kag panigarilyo! Maayo kon indi blue seal. Aba, pesos siguro ang kaha kag isa ka maghapon mo lang nga suyop.”

“Ara ka naman! Buisit nga.” Hinali nga tumindog si Dardo. “Gumwa naman ang litaniya nga ina. Ano ka bala!

“Ano ka bala!” Balik nga binghal ni Lorna. “Anhon ko ining kuarta mo?”

“Di, paiguon mo bisan paano!”

“Paiguon? Nahibaloan mo bala nga magalitik naman ang ulo ko sing paigu-igu sini? Aba, ang badyet ko bisan anhon ko na sing unat indi na gid mahimu! Duha pa abi ang nagagatas sa mga anak mo.”

“Mahimo bala?” Pugong ang pagbungat ni Dardo. “Karon na ina. Ginagutom na ako.”

“Maayo ka imo kay.

“Indi ka bala mag-untat?” Singgit na nga balikid ni Dardo.

“Indi! Ngaa indi mo bala luyag nga mabatian ang kamatuoran nga kulang ang pamilya mo?”

Apang ang kasingki sang panalambiton ni Lorna hinali nga nauntat. Hinulikap niya ang iya nawong nga hinali nga uminit bangod sa tupa sang kamot ni Dardo. Masakit! Mabinhod! “Tinampa mo ako!”

“Nagapamilit ka!” Hinali nga tumalikod si Dardo nga daw sadto lamang makabugtaw sa kamatuoran nga napatup-an niya sing kamot ang iya tiayon. Apang nalimot sia sa kaugalingon. Sa una nga kahigayonan sa ila pagpangabuhi karon lamang niya napatup-an sing kamot si Lorna. Waay gid sia makapugong sang iya kaugot.

Naghibi si Lorna. Masinakiton. Ginhimulatan ni Dardo ang magbalikid sa asawa nga naganguyngoy sa sopa, apang indi niya mahimo. May kon ano nga gahom ang nagapugong sa iya. Kag sa baylo nasapwan na lamang ni Dardo ang kaugalingon nga nakasuksok liwat sang iya kamisadentro nga nagakabit sa salandigan sang pulongkuan. Kag madasig na nga nanaog.

Sumakay si Dardo sa naglabay nga dyep. Ginpakamaayo niya nga sa isa ka restawran na lamang manyaga.  (Pagapadayunon)

[bahin sa  mga sinulatan regional sa http://www.panitikan.com.ph]

(Ika-2 nga bahin)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s