ANG MANOGHILOT: Mapisan, Mainabyanon

Sinulatan ni Pert Toga

Manoghilot
Ang manoghilot

Sa Barangay Rosario, Banwa sg Dumangas, Puod sg Iloilo, may nagapuyo nga isa ka Manoghilot kag iya tiayon nga ang misyon sa kabuhi indi lamang maglutay sg mga nakibtan ukon pagmasahi sg nagasakit nga kalawasan, kundi ang mag-alagad man sa isigkatao paagi sa iya pagpabakod sg ila pagsalig sa kaugalingon kag pag-uli sang kaisog sa mga nadula-an paglaum sa kabuhi.

Ining tumalagsahon nga manoghilot amo si Gg. Teddy Dula-ogon, 56 anyos ang pangidaron nga nagsugod sa pagpanghilot sg sia naga-edad pa lamang 17 anyos. Ginpanubli niya ang kina-adman sa pag- panghilot gikan sa iya sadto amay, nga nagtudlo sg maayo nga mga paagi sa pagtum-ok sg iya mga palad kag mga tudlo nga nakahatag sa iya sg kasulhay sa pagbulig sang mga nakibtan, tul-an nga nagliw-as kag bisan ano man nga kasakitan nga maagum sg isa ka tinuga tungod sa paghakwat sang mabug-at kag kon ano pa nga kalalat-an gikan sa pagpangabudly.

Si Teddy natawo sa Dumangas sadtong Hulyo 29, 1955, may lima na ka mga anak sa iya tiayon nga si Gng. Helen Fernandez-Dula-ogon. Makabig nga dalayawon gid ining si Teddy kay walay sapayan nga high school man lang ang iya natapos sa pagbutho, napa-eskwela nila sg iya asawa ang ila mga anak paagi sa iya kapisan kag pag tinguha sa pihak sg pigado nga pangabuhi kag imol nga pagginawi apang may daku nga pagsalig sa Makaako.

Maayo ang lakat sg pangabuhi nanday Teddy kag Helen sanglit unay ang ila pagsalig sa isa kag isa, nagabuligay sa tanan nga bagay, may kapisan, kabalaka, ma-inabyanon kag hugot nga nagatu-o sa Guino-o kay nagapati sila nga ang tanan nga ila naagum sa kabuhi gikan tanan sa Makaga-gahum, ilabi na ang ihibalo ni Teddy sa pag panghilot kag kaalwan bilang Kristyano.

Ining tumalagsahon nga abilidad ni Teddy sa pagtultol sg nabali nga tul-an ukon may kibit nga hawak, likod ukon kilid, duna nga gin-panubli niya indi lamang sa nagtaliwan na niya nga amay nga sadto isa man ka bantug nga manoghilot sa ila minuro, kundi ini tanan iya ginakilala nga utang niya sa bugay sang Maka-ako, abilidad nga Dios lamang ang sarang makahatag sa sin-o man nga tinuga nga pagabugayan sini, ilabi na ang may misyon diri kag angayan nga mag-alagad sa isigkatao.

Sa karon, ang ihibalo ni Teddy sa pagpanghilot nabantugan na sa Kabisay-an Nakatundan, iban nga pu-od sang Pilipinas, subong man sa iban nga bahin sg kalibutan. Madamo sa iya mga suki nag naga dalikyat gid magkadto sa iya balay sa Dumangas agud magpahilot, lakip na diri ang mga Kano, Australyano, Hapon, Koreano, mga gikan sa nagkalain-lain nga bahin sang Europa kag Asya, kag iban pa. Indi mahal magsukot si Teddy sa nagakinahanglan sang iya serbisyo sa pagpang hilot. Kon kaisa wala na gani sia nagasukot kon ginatan-aw niya nga pigado man ang iya ginahilot.

“Bulontad lang nila ukon gugma ang ginabaton ko, kag suno man sa ila ikasarang. Malipay na ako kon makabulig sa akon isigkatao,” ang pabutyag niya sa NDB nga nagpahilot man sa iya sining karon lang.

Tungod sa iya maayo nga kabubut-on, si Teddy ginakaluy-an man sg Guino-o sa tanan niya nga ginahimo, labi na kon bahin sa pagbulig sa mga imol niya nga mga pasyente. Madamo ang nagapangita sa iya kag nalipay gid sg iya kaalwan.

Gikan sa iya kaugalingon nga pag-alagad sa isigkatao, ang lima ka mga kabata-an nanday Teddy kag Helen lunsay may maayo man nga palaabuton. Ang duha sg iya mga anak lalaki kag tatlo ka babayi. Ang ikaapat sa ila, si Jennifer, nakagraduate na sa Computer Science kag subong yadto na sa Lebanon nga naga pamugon didto bilang isa ka Caregiver. Ang ikaduha nga si Eva May, nagtapos man sa Computer Engineering, samtang ang ikatatlo nga amo si Joy nakatapos man sa pagka maestra, samtang ang kamanghuran nga si John Mark nagabutho pa nian sa high school. Ang pangabuhi nanday Teddy kag Helen makabig naton isa ka huwaran kag dapat sundon sg iban nga nagahandum sg matawhay nga pagpuyo, sanglit paagi sa ila maayo nga kabubut-on tuhoy sa ila isigkatao, nalambot nila ang masulhay nga pangabuhi, bunga sg pagtinguha, kapisan kag kaalwan sa nagapalapit sa ila agud mag-ambit sg ila ikasarang nga ginbugay sa ila sg Makagagahum naton nga Diyos.

Isa ini ka leksyon nga ayhan makahatag man inspirasyon sa iban: Kon ikaw ginabugayan sang Kahitaasan, ipaambit mo ina sa kasubong mo nga Kristiano agud mabaton mo man ang imo padya gikan sa Iya samtang ikaw nagakabuhi pa sa sining Dutang Luha-an.* (RGT)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s