Anu bala ang PAHINA’ HILIGAYNON?

PH Adminstrator

Edgar Siscar, PH Admin

“Ang PAHINA’ HILIGAYNON napatuhoy una sa tanan sa pagpatin-ad kag pagpadayon sang pulong’ Hiligaynon paagi sa paggamit sini diri sa web. Ang PAHINA’ HILIGAYNON wala sang kawsa tuhoy sa sosyal work, magluwas sa paghinambit sini diri sa PAHINA’HILIGAYNON. Ang PAHINA’ HILIGAYNON wala man nagapahilabot sa mga negosyo ukon hublag komersyal, kundi nga mapadayon gid lamang ang pagtuon, paghanas kag pagsambit sang aton dunang’ pulong. Kon mahimo, likawan lang naton ang magbalhag sang mga pasayod-negosyo ukon komersyal sa PAHINA’ HILIGAYNON, kag kon luyag ninyo magnegosyo, didto lang ninyo ibalhag sa ETCETERA ang inyo mga tinutuyo…,” paathag ni Edgar Siscar, isa ka administrador sg PH.

Eduard Percival Labadia

Tag-dibuho

Si Eduard Percival Labadia, isa katapu o sumulunod sg PH nagpahayag, “Ang paathag mo Amigo Edgar kon masunod kag mahangpan sing maayo ang tinutuyo sini, matayuyon nga magasanyog ini nga grupo sang mga Ilonggo dira sa Pilipinas kag amo man diri sa nagakinalain-lain nga lugar nga ginahamtangan sang mga kasimanwa ta. Isa sa pulong uko bernakular, isa ka kasaysayan kag ginhalinan, pareho nga tradisyon kag ispiritu, nakakalain-lain nga mga dalamguhanon, nanarisari nga mga putahi sang kaisipan, kalan-unon kag dibersiyon sa pang-adlaw-adlaw nga tanan… kon magkinilitaay diri sa FB sa sulod sang 24 oras… waay sing kinatuhay sa isa ka bukas nga libro ukon matuyom-tuyom nga sabor sang tubig halin sa indi kontaminado nga bubon ukon malamig nga tuburan nga amo man nga padayon nga naga-ilug pakadto sa mga busay, sapa kag suba.. sa pagpanultol sang banas sang maayo nga paghili-ugyon sang aton tagipusoon kag huna-huna.

“Ang pulong-Hiligaynon napugtak na sa aton kaundan kag kalag pero kon indi ta ini pagsapupuhon kag ma-preserba
(kontra sa mga jejemon, kinarabaw nga Iningles nga ginasimpunan sang kinalyehanon nga ikspresyon sa Tagalog nga masami ginatingal sa aton sang telebisyon ) kag batunon sing hugot sa aton kaisipan-Ilonggohanon… mangin pareho man kita sang iban nga kultura nga waay sing matuod-tuod nga ispiritu kay natabunan na ini sang mga dinag-on nga pagpa-ulipon sa nagapaka-hari-hari nga impluwensiya sang umalagi kag makahas nga dila sang mga DUMULUONG.”

“Pat-od ka gid, Abyan Eduard. Ang mga pulong nga luyag naton bag-uhon amo ang ‘text message’, jejemon, bekimon, minarot, kag kon ano pa. Apang ang pulong’ Hiligaynon buhi nga pulong nga nagapakigbuhi man sa iban pa gid nga pulong. Ang tanan nga bagay nagabag-o, kuno, kag isa lang ka bagay ang wala nagabag-o– ang pagbag-o mismo. Sa sina nga dalayday sang kaisipan wala ako nahadlok nga magbag-o ang pulong Hiligaynon nga nian nahimbunan na gani sang iban pa gid nga pulong. Ang ginakahangawaan ko lang amo nga basi wala na ako kon ang pulong Hiligaynon indi ko na bug-os mahangpan. Apang sa inadlaw-adlaw ko nga pagsinalayo, makita ko nga bisan matuod nga may diutay nga kinalain ang mga tinaga sa nagkalain-lain nga duog sang mga Ilonggo, ang panimuot sang paghinangpanay lunsay magkatuhay sa aton tanan diri sa PAHINA’ HILIGAYNON. Amo ina ang akon kalig-unan sa akon pagpati nga mapadayon gid naton ang pagtin-ad sang pulong’ Hiligaynon kag sang pulong Kinaray-a!” sabat ni  Edgar Siscar.

“Abyan Edgar, waay ako nagakahangawa nga may magapabalhin sang pulong nga Hiligaynon kag kinaray-a sa mga masunod dekada kag henerasyon sang mga Ilonggo. Ang pat-ud nga maga-agum sing mga pagbag-o amo ang pag-amat-amat nga pagkadula sang mga kinaragtu nga mga pagpati ukon superstition nga kinatuhay gid sa mga Ilonggo, ang wala mabalhag kag mapreserba nga madukomento nga mga kina-iya sang mga Ilonggo kag Capizenio.. pareho abi sang perokarel ukon Philippine Railway Co. nga waay ka na subong pangitaan sing mga litrato sang steam locomotive, suburban sa halos 76 ka tuig na operasyon sini sa duha ka probinsiya sang Panay. May mga koleksiyon ako sini pero kalabanan naghalin na lang sa Internet… historically conversant ako sa PRY kay amo ini ang nagpadaku sa akon sa malawig nga pagserbisyo sang akon amay.. pero iban ang istorya.. mas maayo ang sugilanon nga may kaupod nga mga imahen uko mga litrato kay sa mga kabataan nga natawo sang untaton ang serbisyo sang PRYsang 1986… bisan riles gani waay gid sila naabutan tulukon ukon mga tulay nga puwede ma-tabukan,”  pat-od ni Eduard.

(kuha ini sa nasambit nga Pahina’ Hiligaynon sa Facebook. Si Edgar Siscar nagapuyo sa Pavia, Iloilo. Samtang si Eduard Percival Labadia didto sa Jersey City subong nagapuyo. )

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.