Ang Matam-is nga Dakbanwa

Mark Magallanes

Ta-sulat

Bilang isa ka Negrosanon nga nagapuyo na sa Manila, indi ako makapuyos sa panumdum sa kinabuhi ko sang-una sa Dakbanwa sang Bacolod. Ang ini nga dakbanwa magabilin nga isa ka manami nga handumanan sa akun tagipusu-on. Diri ako gintawo, nagkamaalam, nagdako kag una nga naghigugma. Kung lantawon natun, halos sa duha ka decada sang akun nga kabuhi, ginkabuhi sa ini nga dakbanwa. Nakita mismo sang akun nga mga mata kung paano naglain ang akun nga tinubuang banwa. Halos indi ko na makilal-an ang Bacolod sang akun nga pagkabata kag sa subong nga tini-on.

Sang una, halos magakalipay na ko kung magakadto ko upod sang familia ko sa Gaisano Bacolod ukon magkaon sang isa ka vez sa isa ka bulan sa Shakey’s Goldenfield’s. Sang natukod ang Lopue’s East, daw halos naga-guha ang kalipay ko kung magalagaw kami sang familia ko didto kag maghampang sa daw isa ka jungle trail sa nababaw na panalaogan ka Lopue’s. Tanan namun nga mabag-o na kagamitan, didto guid guinbakal sa Lopue’s East. Wala guid gakalipat ang familia ko nga mag-iwat sang akun nga kaadlawan sa McDonald’s Lacson, ang pinakauna nga McDo sa dakbanwa. Nadumduman ko pa ang taas nga slide na kung diin gahampang ako upod sang manghud ko. Sa paglantaw ko nga ini, nakita ko nga masadya kag maayawan sang una ang mga kasimanwa ko nga Bacolodnon.

Apang sa subong nga panahon, daw halos lain na guid ang hitsura sang akun nga dakbanwa. Kung sang-una, mataas na ang napulo kag walo nga panalaogan sang PNB nga lapit sa Capitolio Provincial, subong nagataas pa guid ang mga ginapasad na estructura. Kung sang-una Lopue’s lang kag Gaisano ang nabal-an sang mga kasimanwa ko, subong may Robinson’s na kag SM. Bati ko pa magapasad pa guid ang Ayala sang ila nga mall sa malapit nga tini-on. Kung sang una naayawan pa ang mga tawo sa pag-tomar sang café sa mga kilid-kilid na cafehan, subong may Starbucks na pero nagapanguna giyapon ang Cafe Bobs nga simbolo ka local na pagkamaalam sa panabor Negrénse. Kung sang una daw mahuya man ako sang madaan kag mainit nga hulugpaan namun, subong, binag-o na kag naanggid sa iban ang bag-o namun na hulugpaan sa Dakbanwa sang Silay.

Sa paglantaw mo, ang laragway sang ginatawag na Batang Negros na simbolo ka kapigaduhon sa Dakbanwa sang Bacolod kag Kapuoran sang Natundan na Negros nadula na. Nagabalik liwat ang laragway sang mga mabulawan nga tini-on sang kapuoran na kung diin makasarang ang atun mga kasimanwa kabilang na ang mga haciendero sa pag-iwat sang mga party o kun ano pa na pagtipon. Ini nga pagbag-o dulot sang pagkasampaton kag pagkamaalam sang mga kasimanwa ko nga mga Negrosanon. Nagapangamuyo ako na maga-ulan pa ang kaalwan sang Ginoo sa labi pa na tini-on. Ang himaya niya naga-sigue pa sa pagsanag sa Dakbanwa nga kung sa diin mo lang makita ang mga matam-is na yuhum.

2 responses

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.