Ang Tumandok

Gil Camporazo, the authorTUMANDOK – Talapuanan sang mga Manunulat kag mangin-alamon nga Tumandok sang Kabisay-an Nakatundan. (It is a venue for writers and native wise men of Western Visayas)

Gil Camporazo is the author/owner of this blog written in Ilonggo edition. Ilonggo is one of the local dialects in the Philippines and it is used by the people in Region VI – Western Visayas.

Panganduhoy

Pagpanganduhoy
ni Gil Camporazo

Sobra ang pagpanganduhoy
Sang pumuluyo sa sini nga panahon
Indi makapati nga sila makaluluoy
Sang perwisyo naaguman sa karon.

Katingalahan kag indi mapatihan
Sa matag-adlaw nga buluhaton
Naga-salangisag nga dili mahamgpan
Sa mga balita nga masagap kada tiniun.

Anu bala ini? Daku nga palamangkutanun
Sang mga katawhan nga natungdan
Pagbuot na bala ini sang Dios nga halangdun
Sa mga tinuga nga mga salawayun nyan.

Pilahan na ka mga dinag-on
Sa Bibliya ini ginbatala
Nga mga kalainan sugpuon
Paagi sa pameste kag balatian galala.

Paanu abi
kay sa balay wala gapahimunong
Lakat didto, lakat diri
Pagusto lng sila kun diin mapadulong.

Tigulang ka man o batan-on
Wala ikaw sang kinaadman
Sang Coronavirus indi iguon
Patawad kay sa gihapon ikaw matam-an.

O Dios ko maluoy ka sa amon
Ang tagsa-tagsa ka bibig nagasambit
Sang mga tawo nalisdan tiniun-tion
Kay ang kalaglagan nagahilapit.

O Dios nga Amay, patawara sila
Kay wala sila kahibalo
Sang ginahimo nila
Pagpalangga nga sambit ni Hesukristo.

____

Una ini nabalhag sa Facebook page sg tag-binalaybay sadtong March 29, 2020

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3302439356451282&id=100000557512326

Ang Pangamuyo

Pangamuyo’
ni Ray Alan T. Drilon*


Amay namon nga Dios, Mahigugmaon, Makagagahom, Bugana’ sa Kaluoy Inanay sa Pagpangakig  sa  Imo gid lang  nga bugay kami nagakabuhi’ nagahulag  kag nakabugtaw naman sa sini nga adlaw.

Makatilingala ang Imo gahom nga kon kami magpasakop sang bug-os sa Imo, lubos Mo nga ipahayag ang mga kamato-uran  paagi sa Imo Balaan nga Pulong.

Si San Pablo sa iya sulat sa mga  taga Efeso nag siling, “Kabay makilala ninyo ang iya gugma, bisan nga indi gid ini mahangpan sing lubos, kag mapun-an kamo sang kabug-osan sang Dios. “  

Amay namon, ang malipayon namon nga tagipusoon nagapasalamat sa panibag-o nga kabuhi’, kusog, maayong lawas, kag bag-o nga paglaom nga padayon namon gina-agom.

Ginapangamuyo’ namon nga padayunon Mo nga palig-unon ang amon esperituhanon nga kabuhi.

Ginaampo’ namon ang tanan namon nga mga hilikuton kag pagpangabudlay bisan pa ang amon mga handom nga dapat na-ayon  gid sa Imo nga ginatudlo sa amon, kag indi’ ang kadalok, pagkamataas-taason, kahisa,’ pagkamaiy-iyahon, bugal kag kasingki’ sang balatyagon ang magapangibabaw.

Kabay buksan Mo ang tambobo sang Imo kamanggaran nga mabaton namon ang mga kaayuhan halin sa Imo pagkamaloloy-on. Kabay tandogon kag hatagan  Mo  sing pag-ayo ang mga nagabalatian, nagamalasakit, kag bayawon mo ang Imo mga katawhan nga  nagaantos, nagahiwaos, sa pamintas, giyera, kag kapigaduhon.  Buligi gid kami, O Amay namon.

Ginatuad namon ang amon pagkamaka-sasala’ kag patawara kami kay wala gid sing maayo sa amon.

Sa Ngalan ni Kristo Hesus amon Ginoo kag Manluluwas.
Kabay pa.

_______


*Manugbinalaybay: Ray Alan T. Drilon is a retired Presiding Judge of Regional Trial Court Branch 41, Bacolod City.


Source: https://www.facebook.com/620255759/posts/10161718676960760/

Katahum sang imo gugma

KATAHUM SANG IMO NGA GUGMA
ni Melody Marquez Lindorff

Katahum handumon sang mga matam-is ta nga kagapon
Sa likod sang mga silak sang bitoon
Sa panahon sang kagabihon.

Mapa-anggid ko ikaw sa isa ka bulawan
Nga gasidlak ang iya kasilaw
Sa kasingkasing ko nga nasubuan tunggod sa imo nahidlaw.

Akon nga hinigugma ang imo pangalan ginsulat ko sa akon naundan Nga kon bisan sin-o man ang magtilaw nga panason
Indi kag indi nila ini mahilabtan tungod kay ikaw ang tinuga
Nga akon pakamatyan kon ako imo bayaan.

Aring kubos ko nga paghigugma
Indi gid mabali tungod sa kabakud nga ka-anggid
Sa isa ka lunok nga nagakapyot kag naga-sambud
Bisan sa pinakabaskog nga unos nga mag-agi.

Palanggaon ko ikaw bisan kapila pa man magtunod ang adlaw
Akon gid handum nga imo gugma wala sang katapusan
Ikaw ang nagakumpleto sang akon nga pagkatawo
Nga sang una naga-isahanon pero ara ka nga nag-dula sang akon Kasubo sa sining kalibutan.

Salamat sa matahum mo nga gugma❤️

Source: https://www.facebook.com/100013831748270/posts/1384620568675655/